Inici

Inici

Subdirecció de Comptabilitat

La secció de comptabilitat integra les subdireccions de comptabilitat, tesoreria i subvencions, dins del Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat de la Universitat.

La missió de la secció de Comptabilitat de l'O.A. és garantir la gestió comptable, pressupostària i financera, el control dels cobraments i pagaments i la gestió de les subvencions.

Evolució de la secció

Després de la creació de la Universitat d'Alacant, a l'octubre de l'any 79, el Servei de comptabilitat va començar a funcionar l'any 1980, amb 3 persones, en el conegut edifici dels Arcs. En els anys següents es van anar incorporant diferents persones. En aquells anys, el servei realitzava les funcions de comptabilitat, Gestió Econòmica i Control de Gestió i Pressupostos.

En 1983, el servei es trasllada a l'edifcio que ocupa actualment el Servei d'Alumnat. Aqueix trasllat, coincideix amb la creació del Servei de gestió econòmica i el traspàs de les funcions de gestió econòmica. A la fi de l'any 1987 es va tornar a canviar a l'edifici que ocupa ara l'edificico Ciències V. Durant l'etapa 1983-86 el Servei compta amb un director de servei i dos caps de negociat.

En 1998, s'inaugura l'Edifici de Rectorat, en el qual se situen els vicerectorats i els serveis generals i Rectorat. En aqueix moment, la plantilla la componien 8 persones. El sistema comptable empleat era el SIC de Sorolla. Aquest canvi d'ubicació, també va suposar el traspàs de les funcions de pressupost al Servei de Gestió Econòmica.

En el 2002, es creen dues Subdireccions: La de Comptabilitat, que compta amb dos Gestors Caps: Comptabilitat i Facturació, i la de Tresoreria, amb els Gestors Caps d'Ingressos i Pagaments i Control de Comptes. La plantilla en aqueix exercici va aconseguir el número de 13 persones.

L'any 2013, el Servei de comptabilitat s'integra com a secció, dins del nou Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat, mantenint tota la seua estructura.

A l'octubre de 2017 es realitza una reestructuració de la secció, es creen les Subdireccions de Facturació i de Subvencions. La subdirecció de facturació deixa de pertànyer a la secció de comptabilitat, integrant-se en la secció de gestió econòmica.

Al gener de 2018 s'inicia una nova etapa en la Universitat d'Alacant amb la implementació d'un nou sistema de gestió econòmica i comptabilitat, UXXI-Econòmic de l'Oficina de Cooperació Universitària, que inicia un ambiciós procés d'integració entre les diferents àrees de recursos humans, investigació i gestió acadèmic.

Al gener de 2019 la Generalitat Valenciana aprova l'aplicació de l'orde EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública per a la Universitat d'Alacant.

Les funcions de la Subdirecció de Comptabilitat són:
 • Control i supervisió de la comptabilitat pressupostària i financera de la Universitat.
 • Supervisió de l'adequació de la comptabilitat d'ingressos i despeses al Pla General de Comptabilitat Pública.
 • Supervisió de la conciliació dels comptes comptables amb l'inventari patrimonial de la Universitat.
 • Supervisió de l'elaboració de la informació fiscal, comptable i financera requerida per l'Agència Tributària, la Conselleria d'Hisenda, la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans de control.
 • Presentació a la Gerència de la liquidació definitiva del pressupost.
 • Col·laboració amb el Servei de Gestió Econòmica en el seguiment dels pressupostos i l'anàlisi de les desviacions de despeses i ingressos.
 • Manteniment actualitzat del Pla de Comptes.
 • Elaboració dels comptes anuals de la Universitat.
 • Gestió dels expedients de modificacions pressupostàries.
 • Control dels comptes i tancament de la liquidació de l'exercici.
 • Elaboració i presentació Declaracions IVA, IRPF residents, IRPF no residents, etc.
 • Gestió d'arxiu i custòdia de la documentació comptable.
 • Acarament de documents.